Regulamin

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.ekomiksa.pl jest firma Mag. Ruta Miksa, Maroltingergasse 9-17/6/3, 1160 Wien/Austria, e-mail:office@miksa.at, UID Nr. ...
 2. Sklep ten realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie www.ekomiksa.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 4. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 5. Numer konta bankowego PKO SA: 72 1240 1587 1111 0010 1662 7913 Ruta Miksa.

Przyjęcie i realizacje zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.
 3. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozstrzygnięcie ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
 5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Oferta handlowa sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 6. Koszt dostarczenia przesyłki wyliczany jest indywidualnie w zależności od rodzaju i wagi towaru.
 7. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić Kupującemu realizację zamówienia drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 8. Terminy realizacji zamówień dostępnych na magazynie wynoszą od 1 do 5 dni. W przypadku produktów wymagających zamówienia termin może zostać wydłużony. Kupujący zostanie o tym poinformowany.
 9. Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT na życzenie klienta.
 10. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego, lub po uzgodnieniu innej formy płatności.
 11. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
 12. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przesyłanie przez ekomiksa.pl wszelkiej dokumentacji związanej z procesowaniem zamówienia (zamówienie, faktura) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.

Gwarancja i reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 10. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT jeśli Kupujący ją otrzymał.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 5. Informacje dodatkowe: Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.